Zmop spol. s r.o.
Slovenská verzia
Deutsche Version
English version
N�rodn� 1961, 900 02 Modra 2
 spornejm pliacim zariadenm zniujme nronos vroby!

V 05/2015 spolonos ZMOP, spol. s r.o. zahjila realizciu projektu, vaka ktormu spolonos zavedie energeticky efektvnu technolgiu do vroby.

Projekt s nzvom "spornejm pliacim zariadenm zniujme nronos vroby!" bol spolonosti schvlen v rmci vzvy vyhlsenej Ministerstvom pdohospodrstva a rozvoja vidieka SR, spadajcej pod Operan program Bratislavsk kraj (Prioritn os Vedomostn ekonomika, Opatrenie 2.1 Inovcie a technologick transfery).

Realizciou aktivity projektu:

  • HA 01 Plazmov pliaci stroj

bud naplnen vetky stanoven meraten ukazovatele projektu.

Hlavn cie projektu:

  • Zrchlenie a efektivizcia procesu vypaovania plechovch polotovarov nahradenm zastaralho a energeticky nronho pliaceho stroja spornejou technolgiou

pecifick ciele:

  • Zefektvnenie rezania kovovch plechov plenm nkupom plazmovho pliaceho stroja

  • Znenie spotreby energie v rmci vroby ast kovovch kontrukci o viac ako 30%

  • Znenie nkladov na energiu

  • Urchlenie vrobnho procesu

  • Niia materilov nronos vroby - menia miera odpadkovosti vaka presnejej vrobe

Zaiatok realizcie aktivt: 05/2015

Ukonenie realizcie projektu: 08/2015

Schvlen vka nenvratnho finannho prspevku, poskytnutho spolonosti zo zdrojov Eurpskej nie (Eurpsky fond regionlneho rozvoja) predstavuje sumu 94 731,00 EUR (celkov schvlen oprvnen vdavky projektu 105 000,00 EUR).

registr�cia dom�ny, webdesign & webhosting - www.poruban.sk ©2019