Zmop spol. s r.o.
Slovenská verzia
Deutsche Version
English version
N�rodn� 1961, 900 02 Modra 2
 

Spolo�nos� ZMOP bola zalo�en� v roku 1990 p. Franti�kom Varechom, ktor� je jej majite�om doteraz. Person�l spolo�nosti m� dlhoro�n� sk�senosti v oblasti v�roby a mont�� technologick�ch zariaden� pre cement�rne, �trkopieskovne a kame�olomy.

�a�iskom z�ujmu je hlavne:

V�roba a mont�:
  - oce�ov�ch kon�trukci� technologick�ch s�borov
  - oce�ov�ch kon�trukci� priemyseln�ch h�l
  - oce�ov�ch kon�trukci� potrubn�ch energetick�ch a dopravn�ch mostov
  - oce�ov�ch kon�trukci� z�sobn�kov a s�l

Oprava a �dr�ba:
  - strojnotechnologick�ch zariaden�
  - �eriavov a �eriavov�ch dr�h

Dod�vka a mont� technologick�ch zariaden�
  - dopravn�ch p�sov
  - dopravn�ch �nekov
  - dopravn�ch pneu��abov
  - potrubn�ch rozvodov
  - filtra�n�ch zariaden�

Demont�ne pr�ce, �peci�lne mont�ne a oprav�rensk� pr�ce
  - pod�a osobit�ch po�iadaviek objedn�vate�a

Odstra�ovanie
  - havarijn�ch por�ch v nepretr�it�ch pracovn�ch prev�dzkach

Firma disponuje
kvalifikovan�mi z�mo�n�kmi a zv�ra�mi so �t�tnymi sk��kami na v�etky druhy zv�ra�sk�ch pr�c, zodpovedaj�cimi v�robn�mi a mont�nymi mechanizmami a n�rad�m.

Referen�n� projekty
- dod�vka a mont� oce�ov�ch s�l slinku o objeme 1000 m3 v Holcim, a.s. (Slovensko)
- dod�vka a mont� regula�nej stanice zemn�ho plynu a potrubn�ch rozvodov pre Baumit Roho�n�k
- dod�vka a mont� oce�ovej kon�trukcie vane ro�tu taviaceho agreg�tu v LR Crystal a.s. Lednicke Rovne
- dod�vka a mont� oce�ov�ch kon�trukci� k�blov�ch mostov v Slovnafte Bratislava
- mont� kompletnej technol�gie "v�roby s�ry" v Slovnafte Bratislava
- mont� pretlakovej dopravy skl�rskeho kme�a vr�tane mont�e zahrani�nej
technol�gie v Skloplaste Trnava
- rekon�trukcia triediacej linky v �trkopieskovni firmy Alas Pust� ڵany
- oprava a prestavba v�robnej linky firmy Alas vo Ve�kom Cet�ne
- mont� a uvedenie do prev�dzky hydraulick�ch lisov (32 MPa) pre nemeck� firmu Fibron Syst�m s.r.o.
- mont� technol�gie tla�iarenskej farby vr�tane kotolne pre firmu Stehling Hostag Lachen
- v�roba tlakov�ch nerezov�ch n�dob pre firmu RHE Sant Augustin (SRN)
- mont� technologick�ho zariadenia na spracovanie kriedy pre �vaj�iarsku firmu Mabetex v Rusku
- mont� hang�rov na letisku Anadyr na �ukotke

registr�cia dom�ny, webdesign & webhosting - www.poruban.sk ©2019